965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

BASES

 L’Ajuntament de Tibi convoca el XIV Concurs de cartells “Tibi en Festes 2020”, d’acord amb les següents bases:
1.- Participants: Podran participar en aquest concurs totes les persones que ho desitgen majors de 18 anys.
2.- Dimensions i tècnica: El cartell haurà d’adoptar la forma vertical. La superfície pintada serà de 70 x 50 cm i caldrà presentar-lo sobre un suport rígid (fusta, cartró ploma…), per fer factible l’exposició. Els cartells podran realitzar-se en qualsevol tècnica (exceptuant la fotografia), a tot color, i hauran de ser originals i inèdits.
3.- Temàtica:  El tema de la convocatòria serà “Tibi en Festes 2020”. En els originals hauran de figurar, de manera ben visible, l’escut de la Vila i la següent inscripció: Tibi en Festes, del 14 al 25 de juliol de 2020 en honor a Santa Maria Magdalena.
4.- Inscripcions: Els treballs, sense firmar, hauran de portar un lema al dors, que s’ha de repetir en un sobre tancat, a l’interior del qual han de figurar les dades personals de l’autor (nom i cognoms, adreça, telèfon i fotocòpia del DNI) i la forma de devolució (en persona o a portes deguts).
5.- Termini de presentació: Els originals podran presentar-se fins el divendres 22 de maig de 2020 a la Biblioteca Pública Municipal de Tibi (Passeig de la Santa) o a l’Ajuntament de Tibi (Avda. Foia de Castalla, 10). Cada participant podrà presentar un màxim de dos obres.
6.- Jurat:  El jurat el formaran persones vinculades a la festa i al món de la cultura, i ocuparà la presidència el regidor de festes.
El 23 de maig de 2020, a les 11 hores, a la Biblioteca municipal de Tibi, es reunirà el jurat per a seleccionar el cartell guanyador. Es valorarà la qualitat plàstica del treball, la seua originalitat i especialment la seua expressivitat com a cartell. La decisió inapel·lable del jurat es comunicarà al guanyador, qui estarà obligat a signar l’obra. El jurat queda facultat per a resoldre dubtes no previstos.
7.- Premis: S’atorgarà un premi en metàl·lic de 400 euros al cartell guanyador. El jurat podrà deixar el premi desert si ho creu oportú.
8.- Obres premiades:  Els originals premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament i el cartell guanyador s’utilitzarà com a cartell anunciador i portada del llibre de festes.
9.- Exposició: Els treballs presentats estaran exposats durant les festes a la Casa Consistorial. Els cartells no premiats podran retirar-se durant tot el mes següent a la cloenda de l’exposició. Els treballs no retirats en aquest termini passaran a ser propietat de l’Ajuntament.
10.- Observació: L’Ajuntament no es responsabilitza dels danys que puguen sofrir els cartells. El fet de concursar suposa la conformitat i l’acceptació d’aquestes bases.