965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Juliol, mes de la festa 2021

Programa d’actes en commemoració de les festes patronals en honor a Santa María Magdalena. Tibi 2021

Esperem que aquest siga l’últim any que no podem celebrar les festes patronals en honor a Santa Maria Magdalena com ens agradaria. Dins de les restriccions i amb la condició de preservar la salut dels ciutadans i visitants hem organitzat un programa amb activitats culturals i actes religiosos i festius, tenint en conte la normativa vigent.

Bones festes!

Ajuntament de Tibi.

Informació pública: Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Castalla per a la utilització de la borsa de treball d’auxiliars administratius

És objecte del present Conveni la col·laboració en la selecció de personal temporal per al seu posterior nomenament interí en la categoria d’AUXILIAR ADMINISTRATIU. En aquest sentit, l’Ajuntament de Tibi podrà utilitzar la borsa d’ocupació d’auxiliar administratiu constituïda per l’Ajuntament de Castalla, exclusivament per a la cobertura de places vacants en la plantilla de l’Ajuntament de Tibi.

Conveni de col·laboració Ajuntament de Castalla – Auxiliar Administratiu

Llista PROVISIONAL admesos i exclosos Auxiliar Administratiu

Per Resolució de l’Alcaldia de data 26 d’abril de 2021 s’ha aprovat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, per a participar en la convocatòria d’1 PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU d’aquest Ajuntament.
Els qui hagen resultat exclosos disposen d’un termini de deu dies hàbils comptats a partir del següent al de publicació d’aquest Edicte en el Butlletí oficial de Província d’Alacant, per a esmenar els defectes i presentació de reclamacions: del 5 al 18 de maig, tots dos inclusivament.

Llista provisional admesos_exclosos Auxiliar Administratiu BOP 2021

Consulta pública prèvia – Nova Ordenança reguladora del procediment de tramitació de llicències urbanístiques

A fi de millorar la participació dels ciutadans/as en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança, se substanciarà una consulta pública a través del portal web de l’Administració competent, en la qual es recaptarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En compliment de l’anterior, es posa en coneixement de la ciutadania, organitzacions i associacions que poden fer arribar les seves opinions i aportacions sobre aquest tema, DURANT QUINZE DIES, a partir de la publicació en el portal web de l’ajuntament i tauler d’edictes municipal, mitjançant instància normalitzada presentada a través del Registre General de l’Ajuntament o mitjançant Registre electrònic

CONSULTA PÚBLICA prèvia de la nova Ordenança reguladora del procediment de tramitació de llicències urbanístiques

Procés de participació ciutadana – Pla Especial de Protecció del Pantà

La proposta de Pla Especial de Protecció del Pantà de Tibi preten la preservació dels valors ambientals, paisatgístics i culturals del seu entorn, alhora que ordena l’ús, accés i gaudi públic del paisatge a partir d’una ordenació integral de l’ús públic. Es proposa la reclassificació com a Sòl No Urbanitzable Protegit de la conca hidrogràfica immediata, que suposa la modificació de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Tibi. La delimitació proposada es fonamenta en la conca visual que es percep des de la làmina d’aigua i, també, en realitats físiques del territori com a camins i barrancs.

DIE Pla Especial Protecció Pantà Tibi

Accés a l’enquesta de participació sobre el Pla especial de protecció del pantà