965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Data i hora: Dilluns 23 setembre 2019 a les 19’30 h. en primera convocatòria i a les 20 h. en segona convocatòria. Lloc: Al saló de plens de l’Ajuntament

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 2. Aprovació, si escau, del Compte General 2018. 3. Declaració de crèdit no disponible per a l’aportació municipal al Pla d’Obres i Serveis Xarxa d’Aigua Tibi-Pinedes del Meclí. 4. Aprovació, si escau, de l’expedient de suplement de crèdit amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. 5. Informes de l’Alcaldia. 6. Coneixement dels Decrets de l’Alcaldia. 7. Torn obert de paraules.

Pleno ordinario