965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Avís legal

1. Titularitat del lloc web

https://www.tibi.es, és un domini en Internet titularitat del Excmo. Ajuntament de Tibi, CIF P0312900D, amb seu i domicili social en Plaça d’Espanya, 1, Tfn. 965  61 71 02, Fax 965 617 141 i e-mail ajuntament@tibi.es.

2. Recomanacions d’accés

Resolució de pantalla: 1024 x 768.
Versions dels navegadors:
Explorer: 5.5
Mozilla: 1.7
FireFox: 0.7

3. Objecte

L’Ajuntament, a través d’aquest espai web, posa a disposició dels diferents usuaris l’accés i utilització de serveis e informació referits tant al seu àmbit d’actuació com, en el seu cas, proporcionats per tercers.

4. Termes i condicions d´ús

Es considera usuari del present lloc web a qualsevol que accedeixi i utilitzi el mateix. La condició d’usuari comporta la total acceptació de les condicions establertes en el present Avís Legal i en les especials que puguin establir-se per a determina dos serveis i utilitats. Els usuaris adquireixen el compromís d’ajustar la seva actuació a les citades condicions i a observar el que es disposa per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posin en el seu coneixement. Quan sigui necessària la utilització d’una contrasenya o nom d’usuari per a accedir a algun contingut o servei d’aquest lloc web, l’usuari queda obligat a mantenir-la en secret i a fer d’ella un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya l’usuari respondrà de la utilització que d’ella hagin pogut fer terceres persones.Els drets de propietat intel·lectual del contingut, informació, gràfics, disseny, multimèdia, aplicacions, productes, serveis i qualsevol altre material d’aquest lloc web són propietat de l’Ajuntament, tret que s’especifiqui el contrari. Queda, per tant, prohibida la seva còpia, reproducció, distribució, publicació, descàrrega, exhibició o transmissió en qualsevol format o mitjà, incloent mitjans electrònics, mecànics, reprogràfics, d’enregistrament o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de l’Ajuntament i, si escau, del propietari del copyright o drets d’autor. Qualsevol ús no autoritzat de materials continguts en aquest web pot vulnerar lleis de copyright, de registre de marques, de drets de propietat intel·lectual, de privacitat, publicitat, i altra legislació sobre comunicació. Queda prohibida la utilització dels continguts d’aquest lloc web amb finalitats comercials o publicitaris. Els usuaris d’Internet que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic; no obstant això, tal autorització no aconsegueix la cessió posterior a tercers dels elements reproduïts ni la seva instal·lació en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. Queda absolutament prohibida la distribució, modificació, alteració, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no sigui expressament autoritzat per l’Ajuntament. L’Ajuntament no és responsable del mal ús que els usuaris realitzin dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d’actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l’accés a qualsevol contingut que aparegui en el mateix o de tancar-lo sense previ aviso.el Ajuntament no és responsable dels continguts situats fora del seu web, en els llocs web de tercers, als quals es pugui accedir mitjançant o a través d’enllaços situats en el lloc web. L’Ajuntament informa que tals links i enllaços que apareixen en el seu web tan sols constitueixen una informació a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació i serveis en Internet sobre les matèries a les quals es refereixen, on el visitant podrà si escau ampliar o complementar les dades ofertes en aquest web, advertint expressament que això no suposa un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita de tals llocs de destinació i per tant, es declina tota la responsabilitat relativa al resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals; en particular, el visitant declara conèixer que l’Ajuntament no garanteix en cap manera les condicions i/o correcta prestació dels serveis o qualitat dels productes oferts a l’usuari, per tercers aliens a aquesta, als llocs web dels quals pugui accedir-se mitjançant enllaços establerts en qualsevol de les pàgines de l’Ajuntament, per la qual cosa aquesta no serà responsable en cap cas de la disponibilitat i dels continguts facilitats pels altres llocs web visitats a través de tals enllaços, com tampoc ho  serà de l’eventual incompliment per part de tals tercers de la normativa vigent i particularment d’aquella que regula el comerç electrònic, la defensa i protecció de consumidors i usuaris i la relativa a protecció de dades de caràcter personal. En el cas de fòrums oberts o espais d’opinió en les seves pàgines web, l’Ajuntament no s’obliga a controlar les opinions o informacions abocades pels usuaris, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguin resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquin una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als presents termes i condicions. L’Ajuntament no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’Ajuntament, o com a conseqüència d’ajustos o problemes tècnics propis; així modera danys que puguin ser causats per virus informàtics i per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament. La informació administrativa publicada en aquest lloc web té caràcter merament orientatiu; per tant, ni substitueix la publicitat dels documents que hagin de publicar-se en Diaris i Butlletins Oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de l’autenticitat i del contingut d’aquests, ni de la mateixa pot derivar-se efecte jurídic vinculant algun, devent l’usuari contrastar la citada informació amb l’existent en els Diaris i Butlletins Oficials, si escau, o amb l’existent a les dependències pertinents de l’Administració. En concret, aquesta informació no podrà ser vinculant en la resolució de procediments administratius ni al·legar-se en processos contradictoris amb l’Administració Pública. En conseqüència, l’Ajuntament no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis que l’ús d’aquesta informació pogués ocasionar. Les directrius seguides per l’Ajuntament en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal són les exposades en l’apartat Política de Privacitat d’aquest lloc web. L’Ajuntament es reserva el dret de modificar els termes i condicions establerts en el present Avís Legal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Ajuntament té com una de les seves prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionin amb la seva Administració com dels propis empleats públics al seu servei. En aquest sentit, l’Ajuntament manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que pugui resultar necessari per al desenvolupament de les seves competències a través del seu portal web s’ajustarà escrupolosament al que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la normativa de desenvolupament o connexa que pugui resultar d’aplicació en l’actualitat o en un futur. En concret, totes les dades personals que puguin subministrar-se pels interessats a través d’aquest portal no seran destinats a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seva aportació, segons el supòsit específic de què es tracti, ni comunicats a tercers excepte en aquells supòsits legals en què pugui procedir-se a aquesta comunicació o es compti amb el consentiment exprés de l’interessat. D’igual manera, el tractament dels mateixos s’efectuarà de manera confidencial. En qualsevol cas, l’Ajuntament podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques. Els interessats seran informats de la incorporació de les seves dades personals a fitxers, automatitzats o no, de les finalitats, usos i, si escau, de les possibles cessions de les seves dades en el moment es recaptin els mateixos. No obstant això, i amb caràcter general, s’informa a tots els usuaris que en el cas d’aportar dades personals podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Registre d’Entrada de l’Ajuntament. Igualment, l’Ajuntament informa que ha desenvolupat una normativa interna, desobligat compliment per a tots els empleats públics que tractin dades de caràcter personal, en la qual es contenen els procediments i les pautes que han d’observar-se en llaures al compliment de la normativa legal sobre protecció de dades de caràcter personal. I, especialment, normes d’informació i procediments per al tractament d’aquesta mena de dades i normes de seguretat (equips, instal·lacions, etc.) per a assegurar la integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informació. Per a qualsevol dubte sobre la política de privacitat anteriorment expressada pot dirigir-se al telèfon 965  61 71 02 o remetre un correu electrònic a l’adreça ajuntament@tibi.es indicant en el camp Assumpte ‘Protecció de dades personals’.