965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Funcionament intern

EL PLE
COMPOSICIÓ
El Ple, format per l’Alcalde i els Regidors, és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el Govern municipal.
Constituït l’Ajuntament es procedeix a l’elecció de l’Alcalde, d’acord amb el procediment previst en l’article 11 del ROP.
La determinació del nombre de Regidors, el procediment per a la seua elecció, la durada del seu mandat i els supòsits d’inelegibilitat i incompatibilitat seran els que corresponguen conforme a la legislació electoral.
El candidat proclamat electe adquirirà la condició plena de Regidor quan complisca els requisits establits en l’article 16 del ROP.
Els membres de les Corporacions Locals, a l’efecte de la seua actuació corporativa, es constituiran en Grups Polítics, en la forma, i amb els drets i obligacions, que s’estableixen en les lleis vigents i en el ROP.
S’entendrà per Grup Polític Municipal la unitat política constituïda exclusivament per Regidors presentats en una mateixa formació o llista electoral.
DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 2019-2023

La Corporación Municipal está formada por 9 Concejales, incluida la Alcaldía-Presidencia.

PERIODICITAT SESSIONS
De conformitat amb el que es disposa en l’art. 38 i 78 del ROF, així com el regulat en l’art. 46.2 a) de la Llei 7/85 de 2 d’abril (LRBRL) eleve al Ple de l’Ajuntament la fixació de les sessions ordinàries:

Periodicitat: MENSUAL
Dia. Penúltim DILLUNS de cada mes i si aquest cau en festiu, el pròxim dia següent hàbil.
Hora: 19.30 hores.

COMISSIONS INFORMATIVES
Les comissions informatives són òrgans complementaris del Ple les funcions del qual són l’estudi, informe, preparació i consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a decisió del Ple.
En virtut del que es disposa per l’article 20.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, es creen amb el número, denominació, composició i atribucions que acorde el Ple per majoria simple.
La composició de les Comissions que es creuen respectarà el principi de representació proporcional respecte a la composició política de la Corporació. El portaveu de cada grup comunicarà a l’Alcalde, a l’efecte del seu nomenament, el nom dels representants d’aquells en les Comissions.
Serà president nat de les mateixes l’Alcalde, podent delegar la Presidència efectiva en qualsevol membre de la Corporació, a proposta de la pròpia Comissió després de la corresponent elecció realitzada en el seu si.
En el si de cadascuna de les Comissions Informatives es podrà recordar la creació de grups de treball per a l’estudi concret d’alguna matèria. El seu caràcter serà no permanent, creant-se en aqueix moment per a una comesa concreta i dissolent-se en finalitzar el treball encomanat.
La Comissió Especial de Comptes d’existència preceptiva segons la Llei, té per objecte supervisar tots els comptes municipals, així com examinar i informar sobre els pressupostos municipals.
La Comissió Especial de Comptes actuarà com a Comissió Informativa permanent per als assumptes relatius a l’economia i hisenda de l’Entitat. Serà aplicable a aquesta Comissió el que s’estableix per a la constitució, integració i composició de les Comissions Municipals Informatives.
COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE TERRITORI, MEDI AMBIENT, URBANITZACIONS I DISSEMINAT
Funcions: A tenor del regulat en el 20.1.c de la LBRL, la de seguiment de la gestió d’òrgans executius: Alcalde i regidors delegats.

Composició:

– Alcalde com a president nat

– Un regidor del grup Popular

– Un regidor del grup Socialista

– Un regidor de AIDU-Tibi

Periodicitat: Mensual. Dijous de la segona setmana del mes a les 10 h.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Funcions: Examen, estudi i informe dels comptes anuals de cada exercici abans que se sotmeten a l’aprovació del Ple, així com actuar com a Comissió Informativa per als assumptes relatius a Economia i Hisenda de l’Entitat.

Composició:

– Dos membres del grup Popular: Yolanda Garrigós i Begoña García

– Dos membres del grup Socialista: Mar García i Estela Castelló

– Un membre del grup municipal AIDU-Tibi: Julia Cartagena

TINENTS D’ALCALDE
Els Tinents d’alcalde són nomenats per l’Alcalde mitjançant Decret, entre els regidors.
En l’actualitat són Tinents d’alcalde els següents regidors i regidores:

  • Primera tinent d’alcalde: Mar García Díaz
  • Segunda tinent d’alcalde: Julia Cartagena de la Penya
  • Tercer tinent d’alcalde: Juan Ayala Bernabé

Entre altres competències, tenen atribuïdes les següents:

  • La substitució de l’alcalde en els casos d’absència o malaltia; en actuacions concretes per exprés mandat de l’alcalde o quan per imperatiu legal aquest haja d’abstindre’s d’intervindre; i en els casos de vacant de l’Alcaldia per renúncia del seu titular, defunció o sentència ferma que comporte la pèrdua de la condició fins a la presa de possessió del nou alcalde.
  • La direcció, coordinació i gestió de les matèries pròpies de l’àrea de responsabilitat que els haja delegat genèricament l’alcalde o la Junta de Govern Local.
ÒRGANS COL·LEGIATS
CONSELL ESCOLAR
– Titular: Estela Castelló Pina
– Suplent: María del Mar García Díaz

CONSEJO AGRARI LOCAL
– Titular: Juan Ignacio Ayala Bernabé
– Suplent: Estela Castelló Pina

MANCOMUNITAT DE BONAIGUA
– Vocal: José Luis Candela Galiano
– Vocal: Julia Cartagena de la Penya

CONSORCI DE BOMBERS
– Titular: José Luis Candela Galiano
– Primer suplent: Juan Ignacio Ayala Bernabé
– Segon suplent: María del Mar García Díaz

CONSORCIO PER A l’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL – Zona 14
– Titular: José Luis Candela Galiano
– Suplent: Julia Cartagena de la Penya