965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Sol·licituds i impresos

Totes les sol·licituds estan disponibles per a imprimir, vosté pot emplenar-les a la seua casa i presentar-les a l’ajuntament.

Instància general   Crema de poda i restes agrícoles
Cense animals companyia   Crema de marges
Llicencia animals potencialment perillosos   Formulari Llicència Tala Arbres
Declaració Responsable per a Tinença i Allotjament de Gossos Potencialment Perillosos Instància presentació al càrrec Jutge de Paz Titular – Substitut
Consentimiento solicitud antecedentes penales para licencia animales potencialmente peligrosos Declaració responsable per a la instal·lació de castells inflables
 Certificat d’ús
Escomesa d’aigua
Ocupació de via pública  Sol·licitud de comunicació ambiental
 Sol·licitud de llicència ambiental

URBANISME

Declaració Responsable Obres Sol·licitud Llicència d’Ús
Declaració Responsable Primera Ocupació (nova planta) Sol·licitud de Llicència de Canvi d’Ús
Declaració Responsable Primera Ocupació (Sòl Urbà – Existent) Formulari Llicència Usos i Obres Provisionals
Declaració Responsable Segona Ocupació (Sòl Urbà) Formulari Llicència Modificació Finques
Declaració Responsable Ocupació Locals Sense Ús Formulari Llicència Urbanització
Sol·licitud Llicència Obra Major i Demolició Formulari Llicència Altres Actuacions
Sol·licitud llicencia Obra Menor Formulari Comunicació Canvi Titular
Sol·licitud Llicència Ocupació en Sòl No Urbanitzable Formulari Llicència d’Intervenció
Llicència segona ocupació en Sòl No Urbanitzable Formulari Comunicació Inici Obra Major