965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Societat Musical La Magdalena de Tibi

Societat Musical La Magdalena de Tibi

C.I.F: G – 03101557

Finalitat de l’Associació
L’Associació tindrà per objecte o finalitat promoure, fomentar i difondre la música i la cultura, procurant la formació cultural de socis, veïns i ciutadans en general, així com organitzar activitats i programar projectes per a la formació de la joventut i l’educació integral dels joves; i en especial i principalment mitjançant l’ensenyament de la música i la formació musical.

A aquests efectes realitzarà totes aquelles activitats que fomentin aspectes culturals, artístics i recreatius, i de manera particular les següents:

a) Amb caràcter prioritari la promoció i difusió de l’art musical per mitjà de la Banda de Música, i de l’Escola de Música o d’educands. Així mateix podrà crear orquestres, rondalles, orfeons i altres conjunts musicals i corals i organitzar concerts, festivals, certamens i audicions de qualsevol classe.
b) La promoció i foment de les arts plàstiques i literàries mitjançant la programació d’exposicions, mostres, representacions teatrals, cinematogràfiques, conferències, seminaris i biblioteques, etc.
c) Proporcionarà solaç i esbarjo dels seus associats mitjançant adequades activitats per a l’oci i esplai d’aquests.

Contacte
Corree electrònic: bandatibi@hotmail.es