965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Per resolució de l’Alcaldia número 13/2021 de data 15 de gener de 2021 es resol anul·lar el “punt 5.2 Drets d’examen: 30 €…” de les bases de selecció de personal, per a cobrir en propietat una plaça d’auxiliar administratiu d’administració general, incloses en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020, mitjançant procés d’estabilització d’ocupació temporal.

Les bases completes de la convocatòria es troben a la disposició de les persones interessades en el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Tibi, en el tauler d’edictes i en la seua pàgina web, en l’apartat de tauler d’anuncis de la seu electrònica.