965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Llista PROVISIONAL admesos i exclosos Auxiliar Administratiu

Per Resolució de l’Alcaldia de data 26 d’abril de 2021 s’ha aprovat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, per a participar en la convocatòria d’1 PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU d’aquest Ajuntament.
Els qui hagen resultat exclosos disposen d’un termini de deu dies hàbils comptats a partir del següent al de publicació d’aquest Edicte en el Butlletí oficial de Província d’Alacant, per a esmenar els defectes i presentació de reclamacions: del 5 al 18 de maig, tots dos inclusivament.

Llista provisional admesos_exclosos Auxiliar Administratiu BOP 2021

Anul·lació drets d’examen – Bases auxiliar administratiu

Per resolució de l’Alcaldia número 13/2021 de data 15 de gener de 2021 es resol anul·lar el “punt 5.2 Drets d’examen: 30 €…” de les bases de selecció de personal, per a cobrir en propietat una plaça d’auxiliar administratiu d’administració general, incloses en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020, mitjançant procés d’estabilització d’ocupació temporal.

Les bases completes de la convocatòria es troben a la disposició de les persones interessades en el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Tibi, en el tauler d’edictes i en la seua pàgina web, en l’apartat de tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Avalem joves plus

El pla integral de formació i ocupació per a joves 2016-2020 és una estratègia del Consell de la Generalitat Valenciana, finançada pel Fons Social Europeu, amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat de les persones joves.

L’Ajuntament de Tibi ha rebut dues subvencions del pla Avalem Joves Plus: el programa EMCUJU i el programa EMPUJU el que ha permés contractar dos nous treballadors joves durant un any, un grau mitjà en gestió administrativa i un peó per a la brigada d’obres.