965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

A fi de millorar la participació dels ciutadans/as en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança, se substanciarà una consulta pública a través del portal web de l’Administració competent, en la qual es recaptarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En compliment de l’anterior, es posa en coneixement de la ciutadania, organitzacions i associacions que poden fer arribar les seves opinions i aportacions sobre aquest tema, DURANT QUINZE DIES, a partir de la publicació en el portal web de l’ajuntament i tauler d’edictes municipal, mitjançant instància normalitzada presentada a través del Registre General de l’Ajuntament o mitjançant Registre electrònic

CONSULTA PÚBLICA prèvia de la nova Ordenança reguladora del procediment de tramitació de llicències urbanístiques