965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Consulta pública prèvia – Nova Ordenança reguladora del procediment de tramitació de llicències urbanístiques

A fi de millorar la participació dels ciutadans/as en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança, se substanciarà una consulta pública a través del portal web de l’Administració competent, en la qual es recaptarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En compliment de l’anterior, es posa en coneixement de la ciutadania, organitzacions i associacions que poden fer arribar les seves opinions i aportacions sobre aquest tema, DURANT QUINZE DIES, a partir de la publicació en el portal web de l’ajuntament i tauler d’edictes municipal, mitjançant instància normalitzada presentada a través del Registre General de l’Ajuntament o mitjançant Registre electrònic

CONSULTA PÚBLICA prèvia de la nova Ordenança reguladora del procediment de tramitació de llicències urbanístiques

Procés de participació ciutadana – Pla Especial de Protecció del Pantà

La proposta de Pla Especial de Protecció del Pantà de Tibi preten la preservació dels valors ambientals, paisatgístics i culturals del seu entorn, alhora que ordena l’ús, accés i gaudi públic del paisatge a partir d’una ordenació integral de l’ús públic. Es proposa la reclassificació com a Sòl No Urbanitzable Protegit de la conca hidrogràfica immediata, que suposa la modificació de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Tibi. La delimitació proposada es fonamenta en la conca visual que es percep des de la làmina d’aigua i, també, en realitats físiques del territori com a camins i barrancs.

DIE Pla Especial Protecció Pantà Tibi

Accés a l’enquesta de participació sobre el Pla especial de protecció del pantà

ACLARINT – Obres del centre Soci-Assistencial

ACLARINT actuacions municipals

Des d’aquest fòrum em permet seguir amb un nou espai d’informació i transparència, posant al dia actuacions municipals d’interés per a tots els veïns. En aquesta ocasió, ens referim al Centre Soci-Assistencial.
El projecte del Centre Soci-Assistencial es posa en marxa en 2014, la qual cosa significa que porta en execució un llarguíssim temps de 6 anys, temps inconcebible per a la realització d’un Centre en el que tota la població ha dipositat les seues esperances per a comptar amb uns espais dignes, la destinació dels quals seran les consultes mèdiques, les activitats de la Tercera Edat i  la realització d’actes, que cada dia són més nombrosos.
Malgrat les múltiples crides de l’Alcalde a la Diputació  i algunes trobades amb els tècnics d’aquest organisme per a aconseguir resposta a la situació de paralització de l’obra, ens hem vist obligats a sol·licitar visita amb el President de la Diputació, que ens va rebre dilluns passat 24 de febrer.
El nostre Alcalde, José Luis Candela i jo mateixa, com a  Regidora d’Urbanisme, vam posar de manifest al President, entre altres assumptes d’interés, la nostra preocupació per la finalització i posada en ús del Centre Soci-Assistencial; el President ens va demanar que li remetérem informe de la situació actual de l’obra, la qual cosa manifestem a través d’un escrit amb les següents paraules:

“Som conscients dels problemes que la Diputació ha tingut amb l’empresa que executa les obres, però també necessitem que comprenguen la urgència que ens constreny per a la resolució d’aquest projecte pel que es fa veritablement imprescindible la cerca d’una solució, que només l’organisme que presideix pot abordar. L’eficàcia de les ajudes que la Diputació ens presta als xicotets municipis és massa valuosa perquè un únic projecte poguera posar-la en dubte davant els ciutadans.
El present escrit té la intenció de manifestar a la màxima autoritat de la Diputació la nostra anàlisi de la situació i les raons per les quals sentim una profunda preocupació, que podríem centrar en les següents:

 • Deficients mitjans de seguretat i salut en les obres (en l’àmbit espacial de les mateixes), actualment estan col·locades nombroses tanques (des de desembre de 2019) en la zona d’accés al Passeig de la Santa, les quals interrompen en la totalitat el pas a una zona molt concorreguda en el municipi de Tibi.
 • Mal estat de l’entorn de l’àmbit d’actuació i deficient estat quant a salubritat, ja que existeixen muntons de materials de les obres en la via pública, al costat de l’accés del Col·legi Públic de Tibi i mala senyalització d’aquests.
 • Temps excessiu de tancament de l’accés principal del Col·legi Públic de Tibi, per la qual cosa, actualment es veuen obligats a accedir per un itinerari alternatiu, amb el perjudici que això suposa, fins i tot amb les tanques col·locades s’interromp l’itinerari alternatiu; tenint en compte la responsabilitat subsidiària que de tot es derivaria en el cas d’un possible accident.
 • La inutilització del Centre Soci-Assistencial per no estar finalitzat l’Auditori i la consegüent utilització, per diferents col·lectius, d’espais als quals inicialment estaven previstos: la Biblioteca en una antiga guarderia, la tercera Edat on hauria de trobar-se la Biblioteca.

Per tot l’anteriorment exposat, preguem, encaridament, que es reprenguen les obres de manera immediata per a evitar la deficient situació en la qual ens trobem i els greus problemes que d’això pogueren derivar-se.”

Tant la visita al President com l’escrit enviat a la Diputació han donat els seus fruits i les obres s’estan reprenent amb la finalitat de posar en funcionament, com més prompte millor, el Centre Soci-Assistencial; ara bé, no us podem prometre la data exacta de la seua inauguració perquè no depen exclusivament de nosaltres i tots sabem que les obres “se sap quan comencen però, mai quan acaben”.

Julia Cartagena
Regidora de Transparència.

Rotonda Pinada del Río – Aclariments

ACLARINT actuacions municipals

En l’últim Ple (26/02/2020), el Partit Popular, per mitjà de la seua Regidora Begoña García va manifestar una oberta crítica sobre el projecte de la Direcció General d’Obres Públiques, d’instal·lació d’una rotonda en la carretera CV-805 que permeta l’accés a les dues fases de la Urbanització “Pinada del Río” sol·licitada pel nostre Govern basant-nos en les següents consideracions:

 • La Urbanització “Pinada del Río” compta amb tot el seu planejament aprovat: Pla Parcial i Projectes d’Urbanització i Reparcel·lació, per la qual cosa és possible aquesta actuació.
 • Els veïns porten reclamant, des dels inicis del seu establiment en la zona, la necessitat d’aquest accés.
 • En la visita del Cap del Servei Territorial i els seus tècnics a l’emplaçament de la Urbanització van confirmar suficients raons tècniques per a la consideració de la perillositat d’aquest punt quilomètric.
 • No entrem en el recompte de quants veïns pot afavorir si no en la potencial perillositat d’un enclavament i, per tant, en l’evitació de possibles accidents.
 • En aquesta rotonda el nostre Ajuntament no ha d’invertir ni un sol euro en la seua execució, perquè es realitzarà a càrrec del pressupost de la Direcció General d’Obres Públiques.
 • Qualsevol avanç en el ple desenvolupament de les urbanitzacions, és considerat des del nostre Govern com una consecució d’objectius per a la població de Tibi perquè tots tenim els mateixos deures, però també els mateixos drets i contribuïm per igual a l’engrandiment del nostre municipi.
 • Cada Urbanització de Tibi es troba en un moment diferent del seu desenvolupament urbanístic i, per això, requereix de solucions que no sempre són coincidents, però totes van encaminades a millorar les condicions de vida dels nostres veïns i veïnes, intentant evitar l’abandó que han patit durant anys.

En Tibi, 28 de febrer de 2020

JOSE LUIS CANDELA GALIANO
JULIA CARTAGENA DE LA PEÑA                                                                     

CONCEJALÍA DE URBANISMO

Aplicació mòbil MunicipApp a disposició dels ciutadans

L’Ajuntament de Tibi ha posat en marxa, amb la col·laboració de la Diputació Provincial d’Alacant, una nova pàgina web amb informació relativa a l’organització i funcionament de l’Ajuntament, així com notícies d’interès per als ciutadans.

Amb l’actualització de la web també es posa a disposició l’aplicació mòbil MunicipApp que està sincronitzada amb el contingut de la web i que ens permet rebre informació en el nostre dispositiu mòbil sobre notícies, esdeveniments, farmàcies de guàrdia, un apartat de participació ciutadana així com informació d’interès turístic sobre Tibi.

L’apartat de participació ciutadana permet als ciutadans poder contactar amb l’Ajuntament de Tibi i enviar missatges, podent informar de qualsevol incidència en el municipi, enviant un missatge escrit o en àudio, o bé una fotografia. L’ajuntament gestionarà aquestes incidències amb major diligència possible.

L’aplicació es pot descarregar gratuïtament introduint MunicipApp en Apple Store o Google Market.

Más información sobre MunicipApp