965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

La proposta de Pla Especial de Protecció del Pantà de Tibi preten la preservació dels valors ambientals, paisatgístics i culturals del seu entorn, alhora que ordena l’ús, accés i gaudi públic del paisatge a partir d’una ordenació integral de l’ús públic. Es proposa la reclassificació com a Sòl No Urbanitzable Protegit de la conca hidrogràfica immediata, que suposa la modificació de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Tibi. La delimitació proposada es fonamenta en la conca visual que es percep des de la làmina d’aigua i, també, en realitats físiques del territori com a camins i barrancs.

DIE Pla Especial Protecció Pantà Tibi

Accés a l’enquesta de participació sobre el Pla especial de protecció del pantà