965 61 71 02 - Plaza España, 1 - Oficinas en Avda. Foia de Castalla, 10 - 03109 TIBI ajuntament@tibi.es

Resumen comisión urbanismo: febrero 2020

13 de febrer

URBANISME

1.- Estat actual d’obres i projectes:
Després de llargues dificultats per a trobar el material requerit per a la finalització de l’obra del Passeig de la Santa, les actuacions es reprendran.
Quant a l’Ermita, s’han hagut de traslladar certs objectes del seu interior, facilitant l’Ajuntament un lloc per a guardar-los i protegits de qualsevol incidència.

2.- En referència al Polígon Industrial, hem sol·licitat una subvenció perquè s’arreglen totes les deficiències que van quedar pendents d’arreglar, per part de l’IVACE.

3.- Hem preparat el contracte menor per a la realització del projecte d’instal·lació de càmeres de vigilància en tot el terme municipal; actuació que haurà de realitzar-se enguany.

4.- Pel que respecta a l’avanç del Pla Parcial de la Urbanització Terol, ens trobem a l’espera que ens donen la cita sol·licitada, reiteradament, amb la Confederació i Conselleria per a conéixer les raons tècniques necessàries i la manera de solucionar la seua incorporació a l’Informe d’Inundabilitat.

MEDI AMBIENT

1.- En el recinte del propi Ajuntament, es va dur a terme la trobada de la Comissió del Paisatge protegit Serra Maigmo i el Sit, presentant-se a la mateixa la nova Regidora de Medi ambient del nostre Govern, Estela Castelló.

2.- Pel fet que la Generalitat ha volgut realitzar un tallafocs en la Serra Maigmó, hem dut a terme la licitació per a trobar l’empresa més adequada perquè es quede la llenya derivada de la tala i poda.

3.-S’ha posat de manifest per part de la Presidenta de la Comissió que en la Finca El Ventorrillo que fita amb el sector C de la Urbanització Terol, s’ha fet una tala incontrolada d’arbres, que no compta amb la corresponent llicència municipal i que pot ocasionar un greu perjudici per a l’escolament de la zona. S’ha sol·licitat a la Policia municipal que curse visita i faça l’informe pertinent per a sancionar aquesta actuació.

4.- Finalment l’Alcalde ha informat la Comissió que en dates recents es va desplaçar a Madrid amb l’Agent de Desenvolupament Local del nostre Ajuntament per a informar-se en directe d’una possible subvenció d’un 1´5% cultural del pressupost del Ministeri de Foment per a Projectes de recuperació de Béns d’Interés Cultural (BIC) com és el cas del nostre emblemàtic Pantà de Tibi amb la fi no sols de recuperar la pròpia obra d’enginyeria sinó de potenciar el seu aprofitament cultural i explotació turístic-econòmica.

Julia Cartagena
Presidenta de la Comissió

Resum comissió d’urbanisme: gener 2020

16 de enero

Quant a les obres:

 • El Parc Guillermina s’inaugurarà la setmana del 20.
 • S’inicien les obres de l’Ermita la setmana del 20.
 • El llavador a punt de finalitzar-se, una vegada es facen diversos treballs: connexió de llum interior, posada en marxa de la bomba d’aigua, revisió del sifó.
 • Resolta la reparació de la bomba per al manteniment del pou en l’assagador del Camí del Riuet.
 • Paralitzada l’obra d’entrada al Passeig de la Santa per falta de material.

La proliferació de gats està plantejant seriosos problemes, sobretot a les urbanitzacions, pel que l’Ajuntament està actuant, a partir d’una normativa estatal per a prohibir que se’ls alimente, perquè pot acabar convertint-se en un problema sanitari. La Presidenta adquireix el compromís de consultar amb Sanitat i el Seprona per a exposar-los la situació.

Es van analitzar diferents possibilitats per a contractar amb Protectora d’animals, a través d’un Conveni amb l’Ajuntament de Castalla o bé tractar amb la protectora Cancun. La presidenta va deixar constància que ha rebut queixes pel problema de lladrucs constants que ocasionen els gossos d’alguns habitatges a la Urbanització Pinedes del Meclí.

Es va plantejar la sol·licitud de la CP Finca Terol, segons Projecte adjunt, per a la cessió en ús de parcel·la i edificació municipal en Terol, amb la finalitat de realitzar activitats, de formació, culturals, festives i de trobades socials. Estem estudiant aquesta sol·licitud.

El Programa EMERGEIX per a neteja de terrenys amb la finalitat de previndre incendis forestals i perill de caiguda d’arbres pels forts vents, està actuant en diferents llocs del municipi, situats en Aljub, zona de la via pecuària, passeig Ull de la Font i zona del depòsit dels Redones a Tibi, i una actuació en Pinada del Rio davant risc de caiguda d’arbres en una parcel·la municipal, amb bons resultats i l’agraïment dels veïns pel seu treball.

La rehabilitació del Consistori antic va ser duta a terme amb una subvenció de la Diputació, però, la nova exigència d’aquest organisme ens ha generat un problema administratiu per a la justificació de la inverssió que ens obliga a retornar a Diputació uns 27.000 €. Malgrat haver al·legat en contra, mantenen la reclamació dels diners, davant el que l’Alcalde demanarà una cita amb el president de la Diputació a la qual acudirà acompanyat de la Presidenta d’aquesta Comissió.

Finalment, es va informar del compromís per part de la Direcció General d’Obres Públiques de la realització d’una Rotonda per a l’accés a les dues fases de la Urbanització Pineda del Riu, per no respondre les actuals als estàndards de seguretat viària. Així mateix, es compromet aquesta Direcció general a realitzar tots els arranjaments necessaris en la via de servei que dóna accés a la pujada al Maigmo, actualment en litigi amb l’Ajuntament.

La Presidenta de la Comissió.
Julia Cartagena

Resum comissions d’urbanisme: setembre, octubre, novembre i desembre 2019

Assumptes d’interés tractats en les Comissions d’Urbanisme de la nova Legislatura:

19 de setembre:

 1. La finalització de l’edifici Soci-assistencial està patint un important retard a causa de problemes entre l’empresa i Diputació, per la necessària rectificació d’alguns elements i l’acabat d’uns altres. L’Ajuntament no té cap responsabilitat en aquest retard.
 2. No s’ha pogut sol·licitar la subvenció del “Camí de l’Ancornia” perquè la part que li corresponia pagar a l’Ajuntament era bastant elevada i tampoc es podia sol·licitar un préstec perquè no complíem la condició d’estalvi net positiu.
 3. Resolt l’accés del camí del Riuet de Marcela, per sentència judicial i l’obra per a arranjament del bombament que tant de perjudici ocasionava als veïns.
 4. El Jutjat ha sol·licitat a l’Ajuntament tota la documentació necessària per al procés contenciós- administratiu de Pinedes de Meclí.
 5. Necessitat de preparació d’una Ordenança per a tinença d’animals.

17 d’octubre:

 1. Pla Edificant: La Conselleria no ens ha enviat el comunicat per a sol·licitar-lo. En principi, plantejat per a determinats arranjaments en el Col·legi Públic. Sol·licitada i admesa la instal·lació del menjador escolar en els baixos de l’edifici de l’actual Biblioteca, com una cessió a Conselleria durant l’horari i el període escolar.
 2. Obres en marxa:
  1. Realitzada la recepció de l’obra de connexió del depòsit Els Redondes amb el de Pinedes del Meclí per a la connexió posterior amb el Polígon Industrial.
  2. Iniciades les obres del Pla d’accessibilitat en l’entrada de l’edifici de l’Ajuntament.
  3. Les obres de sanejament de l’aigua potable juntament amb les obres del Parc Guillermina i Safareig es pretenen finalitzar en breu.
 3. Està en marxa l’ampliació de la segona fase del Polígon Industrial.
 4. Reunió en la Conselleria de Medi ambient sobre l’assumpte de la Via pecuària que travessa Terol. Informe favorable a la inclusió realitzada de la mateixa en el Pla Parcial.

14 de novembre:

 1. Subvenció de la Diputació concedida per a apedaçament (Camí de la Ancornia, Marcota, Senda la Vaca i Albabor) i asfaltat de camins (Camí de Ronesa).
 2. Instal·lació del menjador escolar a la sala inferior de l’actual Biblioteca. Preparació de l’Informe de Sanitat i el de cessió de les instal·lacions.
 3. Proposta d’algunes modificacions, per part de l’empresa, per a l’Auditori del Centre soci-assistencial.
 4. El Pla Parcial de Terol té tots els informes favorables per a portar-lo a la Comissió d’Urbanisme en la Direcció Territorial d’Alacant.
 5. Sobre el Pla especial de la Planta de RCD´s (Residus de la construcció i demolició) a instal·lar enfront de la Urbanització l’Aljub, l’Ajuntament ha sol·licitat de Patrimoni un informe qualificat, en tindre coneixement que en les fosses de l’antiga pedrera Sofía podria trobar-se un jaciment Paleontològic; informe que es va concedir realitzar a l’Ajuntament fa dues legislatures i que no es va dur a terme.
 6. A l’Ajuntament li ha sigut concedit el POS (Pla d’obres i serveis) 2019-2023 amb una quantitat de 699.999€ per a connectar el depòsit dels Redones amb el dipòsit dels Casetes (Terol) per a un millor proveïment d’aigua a les urbanitzacions.

19 de desembre:

 1. Relació d’obres acabades i en procés:
  1. Asfaltat del Camí de Ronesa.
  2. Parc de Guillermina
  3. Camí de l’Olivar
  4. Passeig de la Santa i Edifici de la 3a edat
  5. Llavaor
 2. Al gener l’Alcalde i l’Enginyer municipal tindran una cita amb Iberdrola i presentaran totes les signatures dels veïns de Tibi, reclamant solucions per a acabar amb els continus microtalls en el municipi.
 3. Davant la necessitat de la realització d’un tallafoc en la Muntanya Maigmó, l’Ajuntament està buscant alguna empresa que s’emporte tota la fusta resultant, pagant la quantitat que estiga estipulada en el mercat.
 4. Subvencions:
  1. Actuacions iniciades d’apedaçament i esbrosse
  2. Càmeres de vigilància de trànsit en el nucli urbà, Polígon Industrial i entrades a les Urbanitzacions.
  3. Es va perdre la subvenció sol·licitada en la legislatura anterior per al Pla contra Incendis forestals per haver realitzat la despesa amb anterioritat a la sol·licitud.
 5. Estem estudiant la possibilitat de terreny municipal a Tibi per a habilitar com a protectora.

Regidoria d’Urbanisme